• Regulamin

Regulamin

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z serwisu internetowego sposób świadczenia usług oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.W regulaminie określone są prawa i obowiązki klientów sklepu a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.

3.Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego       w przeglądarkę internetową oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

  

Rozdział II Definicje

 

1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. a)      Administrator Małgorzata Huras, zamieszkały Konin, ul Leśna 25, 42-240 Konin, będąca prezesem„Centrum Zieleni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Częstochowa, Aleja Pokoju 4, 42-200 Częstochowa, zarejestrowaną w sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601926, NIP 5732856938;

 

 1. b)      Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 2. c)      Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. d)     Użytkownik — oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z serwisu internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 4. e)      Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w bazie, służący do rejestracji konta Użytkownika;
 5. f)       Regulamin – niniejszy dokument;
 6. g)      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego;
 7. h)      Sprzedawca „Centrum Zieleni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Częstochowa, Aleja Pokoju 4, 42-200 Częstochowa zarejestrowaną w sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601926, NIP 5732856938;
 8. i)        Konto – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, dzięki któremu Użytkownik może dokonywać określonych działań;
 9. j)        Serwis internetowy – strona internetowa o domenie sklep.centrumzieleni.eu świadcząca usługi drogą elektroniczną;

 

Rozdział III Zasady korzystania z serwisu internetowego

 

1.Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez     system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a)   urządzenie komunikujące się z Internetem,
 2. b)  dostęp do poczty elektronicznej,
 3. c)   przeglądarka internetowa,
 4. d)   włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 6. a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 7. b) korzystania z Serwisu internetowego  w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 8. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 9. d) korzystania z Serwisu  internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych,
 10. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 11. f) korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu,

 

Rozdział IV Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego  

 

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem procesu rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Rejestracja w serwisie oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z regulaminem oraz że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Warunkiem rejestracji jest udostępnienie wymaganych do rejestracji danych osobowych. Brak udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych może powodować brak dostępu do usług.
 3. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną 
  w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie po uzyskaniu przez Administratora zgody ze strony Użytkownika na dokonywanie tej czynności.
 5. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Huras , zamieszkała Konin, ul Leśna 25, 42-240 Konin, będąca prezesem „Centrum Zieleni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Częstochowa, Aleja Pokoju 4, 42-200 Częstochowa, zarejestrowaną w sądzie Rejonowym            w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601926, NIP 5732856938;
 6. Administrator danych powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych firmie SIEF-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców w
  Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000331633, NIP: PL726-26-09-875, REGON: 100689300 o kapitale zakładowym 50 000 zł.           
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.                                                                            
 8. W przypadku, gdy udostępnione dane osobowe są niezbędne do korzystania z usługi, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług również drogą elektroniczną.
 9. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach serwisu internetowego może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 11. Usługi dostępne w serwisie internetowym mają charakter darmowy lub odpłatny.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 13. Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać współpracę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumzieleni.eu
 14. Wraz z usunięciem Konta, Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP użytkownika po usunięciu konta na okres określony ustawą na potrzeby Policji i prokuratury. Nadto Administrator może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników 
  z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika;niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy; dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 15. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu oraz zakresu zgód 
  i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, nakazującej Administratorowi takie działanie. Administrator bazy gwarantuje podejmowanie wszelkich starań, aby dane osobowe były strzeżone w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

Rozdział V Opinie o produkcie

 

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 2. Treść informacji wprowadzanych do serwisu powinna opisywać stan faktyczny dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 3. Administrator ma prawo do usunięcia opinii, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego w szczególności, gdy zawiera treści:
 4. a) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 5. b) naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
 6. c) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów;
 7. d) świadomie wprowadzające w błąd;
 8. e) powszechnie uznane za obraźliwe;
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie czynników niezależnych od niego, systemów teleinformatycznych lub urządzeń technicznych.
 10. Administrator ma prawo do usunięcia każdej opinii lub zablokowania Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za jej pośrednictwem mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników a także w przypadku, w którym treść Ogłoszenia działa na szkodę Administratora.

 

Rozdział VI Opłaty

 

Utworzenie konta jest bezpłatne.

 

Rozdział VII Sklep internetowy – postanowienia ogólne

 

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, posiadają wymagane certyfikaty jakości, spełniające standardy bezpieczeństwa i legalnie wprowadzone na polski rynek.
 2. W Sklepie dostępny jest katalog oferowanych produktów. Znajdują się w nim zdjęcia produktu, jego cena oraz szczegółowy opis.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, a w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

 

Rozdział VIII Ceny i metody płatności w sklepie internetowym

 

 1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT (cena brutto). Cena brutto nie obejmuje kosztów wysyłki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 3. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy(w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);                                                                                  
 4. b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym- płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);                                                                                                                 
 5. c) płatność za pobraniem- płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

       6.d) Płatnosć Autopay - „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.".
          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą                         płatniczą   -   od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
           Dostępne formy płatności
            Karty płatnicze:
            * Visa
            * Visa Electron
            * Mastercard
            * MasterCard Electronic
            * Maestro"
            BLIK
Szybkie płatności Online
300x150-a-pay-only(1).png647x162-bankpay.png


Rozdział IX Rabaty, promocje, przeceny w sklepie internetowym

 

Klienci sklepu  mają możliwość korzystania z promocji. Promocja obejmuje upusty cenowe, dodanie dodatkowych produktów czy kuponów rabatowych. Produkty dostępne w ramach promocji są oferowane w określonej ilości, co ogranicza zakres trwania oferty do wyczerpania przecenionych towarów.

 

Rozdział X Realizacja zamówień w sklepie internetowym:

 

1.Zamówienia należy składać poprzez Sklep na  stronie www.sklep.centrumzieleni.eu czas realizacji zamówienia 2 -3 dni roboczych (nie licząc czasu dostawy) od momentu zaksięgowania opłaty za zakupy na koncie sklepu (dla Klientów płacących przelewem na rachunek bankowy lub za pomocą karty kredytowej).

2.W niektórych wypadkach (niedostępność towaru u dystrybutora) okres realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi wpłaconą kwotę maksymalnie w terminie 14 dni od dnia poinformowania klienta o niedostępności towaru.

4.Zamówienia dokonuje osoba mająca konto. Rejestracji dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza.

5.Zamówienia, które nie zostaną opłacone (przelew) w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, są automatycznie anulowane. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo.

6.Wizerunek produktów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego, co wynika z parametrów technicznych użytego sprzętu komputerowego, tabletu, telefonu, itp.  

 

Rozdział XI Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu .
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 6. a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 9. d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 10. e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. g) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 13. h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 14. i) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej
 15. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności/zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąze się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 17. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 18. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się 
  je ponieść.

 

Rozdział XII Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem 
  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Centrum Zieleni Sp. z o.o.

Częstochowa, Aleja Pokoju 4,

42-200 Częstochowa

 1. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia w przedmiocie reklamacji, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Jeśli dołączenie dowodu zakupu nie jest możliwe, należy innym sposobem przesłać, doręczyć lub wskazać dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia 
  w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki (najtańszy koszt, zgodnie z cennikiem poczty polskiej)
 5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

Rozdział XIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

Centrum Zieleni Sp. z o.o.

Częstochowa, Aleja Pokoju 4,

42-200 Częstochowa

 1. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia w przedmiocie reklamacji, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Rozdział XIV Koszty dostawy:

 

1.Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem DHL  I INPOST.

2.Koszty dostawy wyszczególnione są na stronie sklepu.

 

Rozdział XV Ograniczenia realizacji zamówienia

 

1.Zamówienia nie będą realizowane w czasie trwania urlopów oraz przerw świątecznych, na temat których informacje będą zamieszczane na stronie sklepu na bieżąco.

2.Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

 

Rozdział XVI Postanowienia końcowe

 

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy             o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia      w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

4.Regulamin dostępny jest w domenie www.sklep.centrumzieleni.eu lub może zostać wysłany na żądanie Użytkownika drogą poczty elektronicznej.

 

Dokumenty do pobrania: